Regulamin

Informacje ogólne

 1. VI Konferencja Biologii Molekularnej, zwana dalej konferencją odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2017 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Konferencja jest wydarzeniem ogólnopolskim przeznaczonym dla studentów studiów I, II i III stopnia.
 3. Uczestnicy prezentują swoje prace w języku polskim lub angielskim.
  1. Wszystkie informacje dostępne są na stronie Studenckiego Koła Naukowego Młodych Biofizyków pod adresem: http://www.stud.biol.uni.lodz.pl/~sknmb/.

Komitet organizacyjny

 1. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Młodych Biofizyków oraz Sekcji Genetycznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów, działających na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Komitet organizacyjny powołuje komitet naukowy, w skład którego wchodzą opiekunowie oraz członkowie kół będący studentami III stopnia. Do ich zadań należy ocena nadsyłanych streszczeń, na podstawie której prace uczestników są kwalifikowane do jednego z trzech możliwych wystąpień: prezentacja ustna, flash poster oraz poster oraz wytypowanie najlepszych wystąpień.

Uczestnictwo w konferencji

 1. Wyróżnia się dwa typy uczestnictwa: bierny oraz czynny. Zgłoszenie uczestnictwa odbywaja się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej SKNMB. Zgłoszenia oraz abstrakty przyjmowane są do
  31 stycznia 2017, zgłoszenia wysłane w terminie przekraczającym nie będą przyjmowane.
 2. Streszczenia wystąpień należy wysyłać zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej SKNMB na adres mailowy skbm.ul@gmail.com w tytule wpisując imię
  i nazwisko oraz tytuł abstraktu. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian stylistycznych i interpunkcyjnych.
 3. Dopuszcza się, aby prace miały więcej niż 3 autorów, jednakże jeden tytuł wystąpienia mogą przedstawić maksymalnie 3 osoby.
 4. Prezentowane prace mogą mieć charakter przeglądowy lub praktyczny oparty
  o własne wyniki badań.
 5. Każdemu uczestnikowi przysługuje jeden pakiet konferencyjny. W skład pakietu konferencyjnego wchodzi książka abstraktów, koszulka, materiały promocyjne oraz dwa obiady.
 6. Certyfikaty uczestnictwa czynnego będą wydawane po zaprezentowaniu prezentacji ustnej, flash posteru bądź posteru. Certyfikaty dla uczestników biernych będą wydawane podczas rejestracji uczestnika.
 7. Komitet organizacyjny nie zapewnia uczestnikom noclegu.

Opłata konferencyjna

 1. Opłata konferencyjna obowiązuje obydwa typy uczestnictwa i wynosi 95 zł. Rezygnacja z obiadów nie obniża opłaty konferencyjnej. Opłatę konferencyjną należy wpłacić w ciągu tygodnia od otrzymania maila potwierdzającego zakwalifikowanie się na konferencję. Dane do przelewu:

Numer konta: 91 1240 3028 1111 0010 7153 9460

Tytuł: VI KBM, imię i nazwisko uczestnika oraz w przypadku prośby o  fakturę nazwę instytucji, na jaką ma być wystawiona faktura (niezależnie od tego, czy środki pochodzą konta prywatnego, czy danej instytucji)

W przypadku osób z Uniwersytetu Łódzkiego:

NIE WYSTAWIAMY FAKTUR DLA UŁ Z PŁATNOŚCI DOKONANYCH Z KONTA UŁ

Nasi studenci mogą płacić tylko przelewem wewnętrznym z pieniędzy dydaktycznych poszczególnych Instytutów lub z indywidualnych środków ale wówczas otrzymają fakturę tylko imienną bez możliwości rozliczenia wpłaty ze środków UŁ.

Wystąpienia

 1. Czas przeznaczony na prezentacje ustną wynosi 15 min plus 5 min na pytania słuchaczy.
 2. Czas przeznaczony na flash poster wynosi 5 min plus 3 min na pytania słuchaczy.
 3. Prezentacja posterów odbywa się w czasie wyznaczonym w harmonogramie konferencji.
 4. Szczegóły dotyczące wykonania prezentacji będą podane uczestnikom a mailu informującym o kwalifikacji wystąpienia.
 5. Minimalny format plakatu to A3 i nie powinien on przekraczać formatu A0.

Konkurs

 1. Wszystkie wystąpienia będą oceniane, a najlepsza prezentacja ustna, flash poster
  i poster zostaną nagrodzone.
 2. Wystąpienia oceniane będą przez Komitet Naukowy, który będzie brał pod uwagę przygotowanie merytoryczne oraz graficzne, a także oryginalność przedstawionej tematyki.
 3. Werdykt konkursu zostanie przekazany uczestnikom podczas zakończenia konferencji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.