Regulamin

Informacje ogólne

 1. VII Konferencja Biologii Molekularnej, zwana dalej konferencją odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2018 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Budynek D)
 2. Konferencja jest wydarzeniem ogólnopolskim przeznaczonym dla studentów studiów I, II i III stopnia.
 3. Uczestnicy prezentują swoje prace w języku polskim.

Komitet organizacyjny

 1. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Młodych Biofizyków oraz Sekcji Genetycznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów, działających na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Komitet organizacyjny powołuje komitet naukowy w skład którego wchodzą opiekunowie oraz członkowie kół będący studentami III stopnia. Do zadań komitetu naukowego należy m.in. ocena nadsyłanych abstraktów, kwalifikacja uczestników do jednego z trzech możliwych wystąpień (prezentacja ustna, flash-poster lub poster) oraz wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych prezentacji.

Uczestnictwo w konferencji

 1. Wyróżnia się dwa typy uczestnictwa: bierny oraz aktywny. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej SKNMB oraz na wydarzeniu na Facebook’u.
 2. Zgłoszenia oraz abstrakty przyjmowane są do 25 lutego 2018r. Zgłoszenia wysłane w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.
 3. Streszczenia wystąpień należy wysyłać zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej SKNMB na adres mailowy skbm.ul@gmail.com w tytule wpisując imię_nazwisko_tytuł abstraktu. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian stylistycznych i interpunkcyjnych.
 4. Dopuszcza się, aby prace miały więcej niż 3 autorów, jednakże jeden tytuł wystąpienia mogą przedstawić maksymalnie 3 osoby.
 5. Prezentowane prace mogą mieć charakter przeglądowy lub badawczy.
 6. Każdemu uczestnikowi przysługuje jeden pakiet konferencyjny. W skład pakietu wchodzi książka abstraktów, materiały konferencyjne oraz opcjonalnie obiady.
 7. Certyfikaty uczestnictwa czynnego będą wydawane po zaprezentowaniu prezentacji ustnej, flash posteru bądź posteru. Certyfikaty dla uczestników biernych będą wydawane podczas rejestracji uczestnika.
 8. Komitet organizacyjny nie zapewnia uczestnikom noclegu oraz nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników.

Opłata konferencyjna

 1. Opłata konferencyjna w wysokości 100 zł obowiązuje zarówno uczestników biernych, jak i aktywnych. Istnieje możliwość rezygnacji z obiadów – opłata konferencyjna w tym wypadku wynosi 80zł.
 2. Opłatę konferencyjną należy uiścić w ciągu 5 dni od otrzymania maila potwierdzającego zakwalifikowanie się na konferencję. W mailu zwrotnym należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu.
 3. Dane do przelewu:
  1. Numer konta: 29 1240 3028 1111 0010 7779 3002 (Bank Pekao S.A.)
  2. Tytuł przelewu: imię i nazwisko, VII KBM, a także w przypadku faktury nazwę, dokładny adres oraz NIP instytucji, na którą faktura ma być wystawiona (nawet jeżeli przelew dokonywany jest z prywatnego rachunku).
  3. W przypadku osób z Uniwersytetu ŁódzkiegoNIE WYSTAWIAMY FAKTUR DLA UŁ Z PŁATNOŚCI DOKONANYCH Z KONTA UŁ – Nasi studenci mogą płacić tylko przelewem wewnętrznym z pieniędzy dydaktycznych poszczególnych Instytutów lub z indywidualnych środków, ale wówczas otrzymają fakturę tylko imienną bez możliwości rozliczenia wpłaty ze środków UŁ.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji później niż 5 marca 2018 r. organizatorzy nie mają obowiązku zwrotu opłaty konferencyjnej wniesionej przez uczestnika.
 5. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów, organizatorzy nie mają obowiązku zwrotu opłaty konferencyjnej wniesionej przez uczestnika.

Wystąpienia

 1. Czas przeznaczony na prezentacje ustną wynosi 15 min plus 5 min na pytania słuchaczy.
 2. Czas przeznaczony na flash-poster wynosi 5 min plus 3 min na pytania słuchaczy.
 3. Prezentacja posterów odbywa się w czasie wyznaczonym w harmonogramie konferencji.
 4. Szczegóły dotyczące wykonania prezentacji będą podane uczestnikom w mailu informującym o zakwalifikowaniu wystąpienia.
 5. Dopuszczalny format plakatu: B1 (707 x 1000) lub A0 (841 x 1189) w orientacji pionowej.

Konkurs

 1. Wszystkie wystąpienia będą oceniane przez Komitet Naukowy, a najlepsza prezentacja ustna, flash-poster i poster zostaną nagrodzone.
 2. Ocenie podlegać będzie przygotowanie merytoryczne oraz graficzne, a także oryginalność przedstawionej tematyki.
 3. Werdykt konkursu zostanie przekazany uczestnikom podczas zakończenia konferencji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.